Tuesday, June 6, 2017, 12:59 | No Comments »

W dniu 20 maja 2017 roku Fundacja złożyła dokumentację konkursową na dofinansowanie inwestycji pt: Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Małszewku z uwzględnieniem ochrony siedliska grądu subkontynentalnego" ze środków RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.


Tuesday, May 16, 2017, 08:42 | No Comments »

W wyniku zakończionych w maju inwentaryzacji (2012 i 2017) dendtologicznych i zoologicznych ostatecznie udokumentowanych zostało 37 gatunków drzew i krzewów oraz 55 gatunków ssaków, ptaków, płazów i mięczaków. Zdecydowana większość objęta jest w Polsce ścisłą ochroną. Szczegółowa wiedza na temat ekosystemu panującego w Parku pozwoliła przy udziale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie na opracowanie warunków jego ochrony. Określenie tych warunków było konieczne by uzyskać od RDOŚ zezwolenie na prowadzenie prac mogących mieć wpływ na gatunki występujące w parku. 


Monday, April 3, 2017, 20:40 | No Comments »

W dniu 30.03.2017r Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków w Olsztynie po zapoznaniu się z wnioskiem fundacji oraz projektem wydał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. To bardzo istotne pozwolenie w całym procesie. Sprawne wydanie pozwolenia świadczy o wysokiej jakości złożonej dokumentacji. A to zasługa autorów projektu;  architektów, botanika, ornitologa... Dziękujemy


Thursday, March 23, 2017, 13:42 | No Comments »

W dniu 14.03.2017r fundacja zawarła umowę w ramach której prowadzone są działania mające na celu rewitalizację zabytkowego parku w Małszewku i ochronę siedliska grądu subkontynentalnego. To  proces tworzenia dokumentacji, uzyskiwania pozwoleń, opinii, konsultacji lokalnych, pozyskiwania środków, realizacji inwestycji a potem utrzymania obiektu.


Copyright ©2017 Fundacja Park OdNowa, All Rights Reserved. 
KRS 0000668029

free website
built with
kopage